Słownik pojęć

Agile – to sposób zarządzania projektami, który stawia na elastyczność, szybką reakcję na zmiany i regularne dostarczanie wartości dla klientów. W Agile projekty są dzielone na krótkie, cykliczne etapy zwane sprintami, podczas których zespół pracuje nad dostarczeniem konkretnych funkcjonalności. W Agile bardzo ważna jest współpraca między członkami zespołu i klientem, co pozwala dostosować projekt do zmieniających się wymagań biznesowych i rynkowych.

AI (Artificial Intelligence) – sztuczna inteligencja (SI) - to możliwość programów komputerowych do wykonywania zadań, które zwykle kojarzymy z ludzkim myśleniem i zachowaniem, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie czy kreatywność. Do osiągnięcia tego celu, sztuczna inteligencja wykorzystuje różne technologie, takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, czy rozpoznawanie obrazów, które pozwalają programom na naukę, zrozumienie i przetwarzanie informacji w sposób podobny do ludzkiego.

API (Application Programming Interface) – to zestaw narzędzi i zasad, które pozwalają różnym programom i serwisom internetowym na komunikację i współpracę ze sobą. Dzięki temu możliwa jest automatyzacja wielu procesów, takich jak wymiana informacji między różnymi aplikacjami, co pozwala na szybsze działanie i zmniejsza ryzyko błędów.

AR (Augmented Reality) – tłumaczona na polski jako rzeczywistość rozszerzona. To technologia, umożliwiająca nakładanie wirtualnych elementów na rzeczywisty świat za pomocą np. smartfonu czy specjalnych okularów. Użytkownik może zobaczyć dodatkowe informacje lub obiekty, które na pozór nie istnieją, ale są wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia.

Backend - to część systemu komputerowego, która odpowiada za przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. Backend często składa się z serwera, bazy danych i aplikacji lub systemu zarządzającego danymi i logiką biznesową. Komunikuje się z aplikacjami mobilnymi przy pomocy udostępnianego przez siebie API.

Beacon – to małe, bezprzewodowe urządzenia, które pozwala na lokalizowanie oraz przesyłanie danych i do smartfonu lub tabletu za pomocą Bluetooth.

Bluetooth – bezprzewodowa komunikacja między urządzeniami (np. smartfon, komputer) z bliskiej odległości (kilka metrów).

Case study – (analiza przypadku) – przedstawienie konkretnego scenariusza biznesowego, technicznego lub użytkowego, który wymaga rozwiązania, następnie opisanie kroków podjętych w celu znalezienia i wdrożenia rozwiązania. Case study może zawierać także analizę korzyści oraz ryzyka związanego z zastosowaniem danego rozwiązania oraz wyników uzyskanych po wdrożeniu.

CMS (Content Management System) – system zarządzania treścią, dzięki niemu w łatwy sposób można tworzyć oraz aktualizować treści na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych.

FaceID – funkcja biometryczna umożliwiająca odblokowanie urządzenia lub potwierdzenie autoryzacji poprzez rozpoznanie twarzy.

Feature flags – to technika programistyczna polegająca na tymczasowym wyłączaniu lub włączaniu określonych funkcjonalności aplikacji bez potrzeby zmieniania kodu źródłowego. Pozwala to na łatwe i kontrolowane wdrażanie nowych funkcji lub eksperymentowanie z nimi, minimalizując ryzyko awarii i błędów.

Fixed Price – to model rozliczeniowy stosowany w projektach informatycznych. Zakłada oszacowanie z góry ceny za projekt. Dostawca usługi jest zobowiązany do wykonania pracy zgodnie z harmonogramem i zakresem, w zamian za ustaloną kwotę.

GPU (graphics processing unit) – procesor graficzny wykonujący obliczenia niezbędne do wyświetlania obrazów.

IoT – Internet rzeczy – to sieć „rzeczy” (obiektów fizycznych) wyposażonych w czujniki, oprogramowanie oraz inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami przez Internet (za pomocą np. smartfonów i aplikacji mobilnych).

JIRA – jest narzędziem do zarządzania projektami. Umożliwia zespołom projektowym tworzyć i zarządzać zadaniami, raportować, planować i monitorować wyniki oraz śledzić postępy projektu.

ML (Machine Learning) – dziedzina sztucznej inteligencji, polegająca na opracowaniu algorytmów i metod umożliwiających komputerom uczenie się na podstawie danych, bez konieczności bezpośredniego programowania przez człowieka.

MVP (Minimum Viable Product) – to produkt lub usługa, która zawiera kluczowe wymagania i funkcje i może być wprowadzona na rynek. Nie zawiera dodatków, które są przewidziane do dorobienia po premierze rynkowej MVP. Umożliwia weryfikację odbioru przez użytkowników oraz minimalizuje poniesione koszty prac.

MVVM – (Model-View-ViewModel) – wzorzec projektowy, gdzie Model reprezentuje dane i logikę biznesową aplikacji, View to interfejs użytkownika, a ViewModel jest między nimi pośrednikiem. Umożliwia to np. automatyczną aktualizację widoku po zmianach w modelu. MVVM pomaga w separacji logiki biznesowej od prezentacji interfejsu użytkownika i ułatwia testowanie kodu.

Natywna aplikacja mobilna – to aplikacja mobilna zaprojektowana i napisana pod określony system operacyjny (Android lub iOS) z wykorzystaniem niskopoziomowych narzędzi i technologii oferowanych przez producenta tego systemu. Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem danej platformy, może wykorzystywać wszystkie dostępne funkcje i możliwości, działać w trybie offline, mając dostęp do takich narzędzi jak aparat, Bluetooth, powiadomienia push czy autoryzację biometryczną.

NFC (Near Field Communication) – to technologia, dzięki której możliwa jest bezprzewodowa i bezpieczna komunikacja pomiędzy dwoma urządzeniami znajdującymi się w bliskiej odległości (zwykle około 10 cm). Najczęściej używana do płatności zbliżeniowych, ale także transferu plików czy uruchamiania aplikacji.

NLP (Natural Language Processing) – dziedzina sztucznej inteligencji. Przetwarza język naturalny – wykorzystuje technologie informatyczne i lingwistyczne do analizy, generowania, rozumienia i tłumaczenia tekstu lub mowy. Ma zastosowanie do rozpoznawania mowy, automatycznego tłumaczenia, analizy tekstu, rozumienia mowy, generowania tekstu itp.

NLU (Natural Language Understanding) – dziedzina sztucznej inteligencji. Umożliwia maszynom rozumienie i interpretowanie języka, którym porozumiewamy się na co dzień. Dzięki NLU maszyny mogą przetwarzać instrukcje, odpowiadać na pytania, rozumieć żądania użytkowników oraz wyciągać wnioski na podstawie przetwarzanego tekstu.

OWASP (Open Web Application Security Project) - to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się poprawą bezpieczeństwa aplikacji webowych. OWASP skupia ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego, którzy wspólnie pracują nad identyfikacją i rozwiązywaniem problemów związanych z bezpieczeństwem aplikacji internetowych.

OWASP MASVS (Mobile Application Security Verification Standard) - to standard weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji mobilnych opracowany przez OWASP. Jest przydatnym narzędziem dla deweloperów, testerów i audytorów, którzy chcą weryfikować bezpieczeństwo aplikacji mobilnych oraz poprawiać ich odporność na ataki. Dzięki zastosowaniu OWASP MASVS można zapewnić użytkownikom wyższy poziom bezpieczeństwa i ochronić aplikację przed potencjalnymi zagrożeniami.

PoC (Proof of Concept) – projekt lub prototyp służący udowodnieniu, że dany pomysł czy rozwiązanie jest technicznie możliwe do zrealizowania.

Powiadomienia push – to krótkie wiadomości wysyłane do użytkowników, które pojawiają się na ekranie bez potrzeby aktywnego otwierania aplikacji. Mogą przekazywać różnego rodzaju informacje, takie jak aktualizacje, powiadomienia o nowych wiadomościach lub ofertach promocyjnych.

PWA (Progressive Web App) – aplikacja internetowa, która oferuje niektóre funkcjonalności aplikacji natywnych, takie jak możliwość korzystania z niej offline i responsywny interfejs użytkownika. Ze względu na ograniczenia przeglądarek internetowych i brak pełnego dostępu do urządzenia, PWA nie jest tak funkcjonalna i wydajna jak natywne aplikacje mobilne.

QA – (Quality Assurance) – oznacza zapewnianie jakości podczas całego procesu pracy nad oprogramowaniem. W ramach QA wykonuje się testy oprogramowania, ocenę zgodności produktu z dokumentacją, weryfikację funkcjonalności, wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności produktu.

Refaktoryzacja – to proces modyfikacji kodu źródłowego aplikacji w celu poprawy jego jakości i czytelności, bez wprowadzania zmian w funkcjonalności aplikacji. Pomaga utrzymać kod w dobrej kondycji, minimalizuje ryzyko wprowadzania błędów podczas późniejszych zmian w aplikacji.

Research – proces zbierania, analizowania i interpretowania danych w celu zdobycia wiedzy, zrozumienia zjawisk, opracowania teorii lub potwierdzenia hipotez.

Revival – to ożywienie projektu lub produktu, który wcześniej był porzucony lub miał mniejszą popularność, ale został ponownie wdrożony, udoskonalony i zyskał na popularności.

SCRUM - to metodyka zarządzania projektami, wykorzystująca podejście Agile, która opiera się na zwinności, elastyczności i ciągłym doskonaleniu. W SCRUM, projekt jest dzielony na krótkie iteracje zwane sprintami, podczas których zespół pracuje nad dostarczeniem konkretnych funkcjonalności. SCRUM zakłada regularne spotkania i silną współpracę między członkami zespołu oraz z klientem, co umożliwia dostosowywanie się do zmieniających się wymagań i ciągłe usprawnianie procesu projektowego.

SDK (Software Development Kit) – to zestaw narzędzi, bibliotek i interfejsów programowania, które pomagają programistom tworzyć aplikacje mobilne na konkretne platformy, takie jak iOS czy Android.

Server-driven UI – dzięki temu rozwiązaniu to serwer decyduje co i jak wyświetlać w aplikacji mobilnej. Umożliwia to wdrażanie nowych funkcji na wszystkich platformach poprzez zmianę backendu, bez wydawania nowych wersji natywnych aplikacji.

SLA (Service Level Agreement) – umowa pomiędzy dostawcą usług a klientem, dzięki której klient ma pewność, że usługi będą świadczone zgodnie z jego wymaganiami, a dostawca usług ma dokładnie określone wymagania dotyczące jakości i standardów, które ma spełnić.

Slack – platforma do komunikacji w czasie rzeczywistym. Umożliwia łatwą wymianę informacji (tekstu, plików, linków) między członkami zespołu.

Software House – firma informatyczna zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania na zamówienie dla klientów. Norbsoft jest software housem.

Sprint – element metodologii agile, cykl iteracyjny trwający najczęściej od jednego do czterech tygodni. Składa się z planowania, implementacji i przeglądu, które mają na celu zapewnienie, że zespół projektowy dostarcza ustaloną wartość dla klienta skutecznie i efektywnie.

Tokenizacja – to forma zamiany danej wartości na wartość cyfrową. Np. zastępowanie wrażliwych informacji, takich jak numery kart kredytowych, danymi generowanymi losowo zwanych tokenami. Tokeny są unikalnymi identyfikatorami, które są zwykle bezwartościowe w kontekście cyberataku lub naruszenia prywatności, ponieważ nie zawierają bezpośrednio żadnych wrażliwych danych.

TWA (Trusted Web Activity) – jest rozszerzeniem PWA (Progressive Web App), dzięki któremu jest możliwe uruchamianie zawartości PWA wewnątrz aplikacji mobilnych, co pozwala na ich publikację w sklepach Google Play i Apple AppStore oraz zwiększa wygodę w użytkowaniu. Dzięki TWA, PWA jest w stanie korzystać z funkcjonalności urządzenia jak np. dostęp do plików czy powiadomień systemowych.

T&M (Time & Material) – to model rozliczeniowy stosowany w projektach informatycznych. Klientowi przedstawia się stawkę godzinową lub dzienną dla każdego członka zespołu, który pracuje nad projektem. Klient płaci za faktycznie wykonaną pracę i czas pracy poświęcony na jej realizację.

UI (User Interface) – to pojęcie odnosi się do elementów interfejsu użytkownika, które pozwalają na interakcję z produktem. Celem UI jest zapewnienie intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu.

UX (User Experience) – to pojęcie odnosi się do wrażenia użytkownika związanego z interakcją z produktem. Celem UX jest zapewnienie jak najlepszego doświadczenia użytkownika, uwzględniając jego oczekiwania i potrzeby.

Waterfall – to klasyczna metoda zarządzania projektem, w której tworzenie oprogramowania składa się z etapów, takich jak planowanie, projektowanie, wdrażanie, testowanie i utrzymanie. Każdy etap jest wykonywany jeden po drugim i proces przechodzi do kolejnego dopiero po zakończeniu poprzedniego.

Skorzystaj z darmowej konsultacji Twojego projektu

Umów konsultację